• „Początkiem zmiany jest dialog.”

 • „Dla naszych dzieciaków miłość oznacza poświęcony im CZAS.” Ph. Callaway

 • „W sferze komunikacji największą siłę perswazji ma osoba otwarta na perswazję innych.”

Wyobraź sobie, że możesz jeszcze raz wychować człowieka. Jesteś cierpliwy i wyrozumiały względem niego. Masz z nim dobrą komunikację. Jesteś jego przyjacielem!

 

„Wychowanie bez błędów jest mitem. Nic takiego nie istnieje. I nie tylko nie istnieje, ale wręcz nie powinno istnieć. Rodzice są ludźmi. Popełniają więc błędy i nie wiedzą wszystkiego. Natomiast odpowiedzialni rodzice nie są mitem. Przeciwnie. Dzieci mają prawo do odpowiedzialnych rodziców. Przyznawanie się do błędów albo niewiedzy jest prawidłowym zachowaniem ze strony rodziców. Powinno ono zarazem być uzupełnione przez dążenie do naprawiania błędów oraz poszukiwania odpowiedzi." - J. G. Woititz 

 

Jako realizator „Szkoły dla rodziców i wychowawców” pracuję w oparciu o dialog i budowanie autentycznych relacji oraz pogłębianie samoświadomości i refleksji nad celami wychowania, wartościami oraz własną postawą wychowawczą.

 

Ty też możesz przejść przez ten program. Razem ze mną.
Pomogę Ci.
Wskażę kierunki.

W ramach wsparcia merytorycznego wystawiam zaświadczenia o odbytej formie doskonalenia zawadowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. pozycja 1591 z dnia 30 września 2016 r.).

 

Co to oznacza?

 • Udział w warsztatach, które dostarczą Ci gotowych rozwiązań i narzędzi.

 • Ukierunkowanie na zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców oraz wychowawców i nauczycieli

  pracujących z dziećmi i młodzieżą.

 • Dialog / program opracowany w oparciu o koncepcję Thomasa Gordona " Wychowanie bez porażek" oraz

  pozycję Adele Faber i Elaine Mazlish z cyklu "Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać, żeby dzieci

  do nas mówiły".

 • Szansa na poprawienie komunikacji, przejęcie kontroli nad życiem oraz relacjami.

 • Proces, który pozwoli Ci stać się lepszym rodzicem dla swoich dzieci lub lepszym nauczycielem dla swoich

  wychowanków.

   

W jakich zagadnieniach mogę Ci pomóc?

 • Poprawa relacji z wychowankami i ich rodzicami.
 • Nowy wzór współpracy – dialog z dzieckiem, jego rodzicami i w zespole wychowawców.
 • Budowanie przyjaznego klimatu w przedszkolu lub szkole.
 • Trafna diagnoza i rozwiązywanie problemów wychowawczych.
 • Gotowość do systemowego rozwiązywania trudnych sytuacji.
 • Zgodność z celami wychowania ujętymi w podstawie programowej.
 • Wzrost świadomości wartości, zgodnie z którymi chcemy wychowywać dzieci.
 • Wzrost kompetencji, skuteczności i rosnące poczucie satysfakcji z pracy.

 

„Wszyscy według swych zadań i celów mają swoje miejsce w pięknie wszechświata."

 

 Co mówi Joanna Sakowska o swoim programie.